Thông cáo về Quyền Riêng tư và Cookie dành cho các ứng viên gia nhập Tập đoàn Diageo

1. Giới thiệu và những thay đổi trong Thông cáo về Quyền riêng tư và Cookie (PCN) này

Mọi cách gọi "của chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "công ty" trong thông cáo chính sách này ("PCN") cũng như trong bất kỳ thông cáo chấp thuận nào đều được xem là đề cập đến Diageo PLC cùng các công ty con, chi nhánh và công ty thành viên toàn cầu của Diageo PLC.

Chúng tôi hướng đến mục đích bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn. PCN này giải thích những việc chúng tôi có thể sẽ thực hiện với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn, do bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc được tạo ra từ quá trình ứng tuyển của bạn.

Đôi khi chúng tôi có thể cần cập nhật PCN này, và mọi thay đổi đối với PCN sẽ xuất hiện trên trang này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Trang Nghề nghiệp để đảm bảo là bạn đọc được phiên bản mới nhất của PCN này. PCN này được cập nhật mới nhất vào ngày 1 tháng 11 năm 2021.

2. Sự chấp thuận của bạn với PCN này

2.1 Sự chấp thuận

Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn thể hiện sự chấp nhận đối với PCN của chúng tôi và đồng ý rõ ràng rằng Diageo được xử lý, thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong PCN này, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm (còn gọi là danh mục đặc biệt) của bạn.

2.2 Cơ sở pháp lý khác cho việc xử lý dữ liệu

Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những căn cứ khác ngoài sự chấp thuận. Chẳng hạn như chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Hoặc, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp có một mục tiêu kinh doanh hợp pháp (chẳng hạn như để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết để đạt được mục tiêu này và sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác không được dự tính trong PCN này.

Nếu không đồng ý với bất kỳ phần nào của PCN này, bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu của bạn cho chúng tôi, hoặc lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận, mặc dù điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng bạn được xem xét tuyển dụng tại Diageo. Vui lòng liên hệ với globalcareers@diageo.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Xem phần 9 – Quyền của bạn, và phần 10 – Thông tin về việc lưu giữ, hủy đăng ký, truy cập và mọi câu hỏi khác.

3. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là gì?

Dữ liệu cá nhân được định nghĩa chung là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Đối với Trang dành cho Ứng viên (“Trang Nghề nghiệp”) của Diageo, những thông tin đó có thể bao gồm, ví dụ, tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, quá trình học tập và làm việc của bạn.

4. Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Để hoàn tất quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển của bạn, Diageo sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ hồ sơ hoặc CV của bạn khi bạn gửi đến Trang Nghề nghiệp.

Bằng việc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi, bạn đang xác nhận là bạn đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin đó để thực hiện các mục đích được mô tả trong phần 6 (Cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn), bao gồm

  • có thể là ký kết hợp đồng lao động với bạn,
  • có thể là đưa hồ sơ nhân viên của bạn vào các hệ thống hỗ trợ công nghệ nội bộ của chúng tôi, ví dụ như cổng thông tin tiền tuyển dụng hoặc Workday; và/hoặc
  • tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (cùng với những nghĩa vụ khác).
5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (còn gọi là danh mục đặc biệt)

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là thông tin về một cá nhân có thể nhận dạng được như:

(a) nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc;
(b) quan điểm chính trị;
(c) tín ngưỡng tôn giáo hoặc niềm tin triết học;
(d) thành viên của một công đoàn;
(e) sức khỏe;
(f) đời sống tình dục và thiên hướng tình dục;
(g) dữ liệu di truyền hoặc dữ liệu sinh trắc học được xử lý để nhận dạng duy nhất một người

Chúng tôi hầu như KHÔNG yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong khuôn khổ quy trình tuyển dụng, trừ khi được luật pháp cho phép hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp (và khi được pháp luật cho phép), chúng tôi có thể phải thu thập hoặc yêu cầu trên cơ sở tự nguyện tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ các mục đích liên quan đến tuyển dụng hợp pháp. Ví dụ như thông tin về nguồn gốc chủng tộc/dân tộc và giới tính của bạn, để chúng tôi có thể theo dõi và thúc đẩy tình trạng bình đẳng cũng như quyền tiếp cận các cơ hội. Bạn có thể sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác trên cơ sở tự nguyện trong khi tham gia quá trình tuyển dụng.  

Việc bạn cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào trong quá trình ứng tuyển sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin về giới tính hoặc nguồn gốc chủng tộc/dân tộc của bạn trong quá trình ứng tuyển, những thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trên cơ sở tổng hợp cho báo cáo nội bộ nhằm mục đích giám sát các cơ hội bình đẳng.

6. Cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Khi chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua quá trình ứng tuyển, chúng tôi có thể sẽ sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu đó theo một hoặc nhiều cách sau đây.  Những cách này thuộc về "Lợi ích Hợp pháp" hoặc "Yêu cầu Tuân thủ Pháp lý":

6.1 Cơ hội Tuyển dụng - Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xem xét bạn cho các vị trí tuyển dụng trong Diageo.

Ngoài ra, nếu bạn đã thiết lập "Thông báo Tìm Việc" trên trang của chúng tôi hoặc đã yêu cầu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cũng có thể sẽ xem xét bạn cho các vị trí mà, dựa trên đơn ứng tuyển của bạn, chúng tôi cảm thấy bạn có thể sẽ phù hợp, và các vị trí mà bạn có thể thấy hứng thú. (Xem phần 10 – Thông tin về việc lưu giữ, hủy đăng ký, truy cập và mọi câu hỏi khác).

6.2 Truyền đạt Thông tin – Nếu bạn đã chấp thuận, chúng tôi có thể sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để truyền đạt các tin tức, thông tin và cơ hội tại Diageo cho bạn, bao gồm thông tin về công việc kinh doanh, chức năng, vai trò, thương hiệu và con người của chúng tôi 

(xem phần 10 – Thông tin về việc lưu giữ, hủy đăng ký, truy cập và mọi câu hỏi khác).

6.3 Phân tích - Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin để phục vụ việc phân tích tiếp thị và tuyển dụng nội bộ, chẳng hạn như đánh giá xu hướng trong số các nhân viên tiềm năng hoặc tính lưu lượng truy cập vào các website của chúng tôi. Trong trường hợp bạn đã tự nguyện tiết lộ cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân nhạy cảm (chẳng hạn như thông tin liên quan đến giới tính hoặc nguồn gốc chủng tộc/dân tộc của bạn) trong quá trình ứng tuyển, chúng tôi có thể sẽ sử dụng những thông tin này để phục vụ báo cáo phân tích nội bộ trên cơ sở tổng hợp, nhằm theo dõi và nâng cao tính đa dạng cũng như giảm bớt tình trạng thiên vị tiềm ẩn trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sẽ cung cấp thông tin này cho một số cơ quan bên thứ ba thay mặt chúng tôi, ví dụ như những đơn vị hỗ trợ chúng tôi trong việc tuyển dụng hoặc đánh giá hiệu quả của dịch vụ tuyển dụng, nếu có.  Chúng tôi cũng có thể sẽ sử dụng kết quả phân tích dữ liệu cá nhân của bạn hoặc các hoạt động đối sánh ở cấp độ tổng hợp hoặc thống kê để hỗ trợ đạt được các lợi ích và hiệu suất kinh doanh hợp pháp của công ty, đồng thời cải thiện việc cung cấp dịch vụ tổng thể cho nhân viên. Chúng tôi cũng có thể sẽ chia sẻ dữ liệu phi cá nhân với những người khác (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ và nhà quảng cáo của chúng tôi) ở dạng tổng hợp ẩn danh, có nghĩa là những thông tin đó sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn.

6.4 Bán hoặc Chuyển giao - Trong trường hợp bán, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, chuyển giao các tài sản trọng yếu, cấp vốn, tái tổ chức hay thanh lý bất kỳ phần nào của Diageo Plc, chúng tôi có thể sẽ chuyển giao hay nhượng lại cho bên thứ ba những thông tin liên quan đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi, bao gồm cả những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

6.5 Mục đích pháp lý - Chúng tôi có thể sẽ thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, hoặc khi chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để phát hiện, bảo vệ hay giúp chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác không bị tổn hại trước việc kiện tụng theo luật định, sơ suất sai sót, vi phạm hợp đồng, trộm cắp, lừa đảo và hoạt động phi pháp hay gây tổn hại khác; để tuân thủ các yêu cầu kiểm toán và an ninh của chúng tôi; để kiểm tra chương trình nghị sự về Đa dạng và tham vọng về Cơ hội Bình đẳng của chúng tôi; cũng như để kiểm tra sự tuân thủ với các chính sách, quy trình, nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của công ty.

6.6 Chuyển giao bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu – Chúng tôi có thể sẽ chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn tới các thực thể Diageo khác ở bất cứ nơi nào trên thế giới khi cần để phục vụ các mục đích sử dụng được xác định trong PCN này. Cụ thể, dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể sẽ được chuyển tới và lưu giữ tại một địa điểm bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"), bao gồm cả các thành viên của Tập đoàn nằm trong các trung tâm dịch vụ chung của chúng tôi ở Ấn Độ, Châu Mỹ La-tinh và Châu Phi.

Dữ liệu đó cũng có thể sẽ được xử lý bởi đội ngũ nhân viên hoạt động bên ngoài EEA đang làm việc cho chúng tôi, cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi hoặc một trong những cơ quan bên thứ ba của chúng tôi.

Ví dụ, nếu bạn đã nộp hồ sơ ở Vương quốc Anh để ứng tuyển vào một vị trí công việc ở Nam Phi, chúng tôi sẽ cần chuyển thông tin cho đội ngũ nhân sự địa phương của chúng tôi ở Nam Phi. Các quốc gia mà chúng tôi chuyển dữ liệu đến có thể sẽ không áp dụng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu ở mức tương đương, mặc dù chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với PCN này cũng như Luật Bảo vệ Dữ liệu.

Các bước này bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc những đơn vị khác tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo tính bảo mật cho những dữ liệu đó. 

7. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Ngoài những tiết lộ cần thiết cho các mục đích sử dụng được xác định ở trên, đôi khi, chúng tôi có thể sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân khi việc đó cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ, gồm cả các chi nhánh và nhà thầu phụ liên kết của chúng tôi, được thuê để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như: kiểm tra tâm lý, đánh giá phát triển cá nhân, phỏng vấn qua video, hoặc để cung cấp cho chúng tôi những dịch vụ liên quan đến quá trình tuyển dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ cần chia sẻ dữ liệu để phục vụ các mục đích sau đây (chỉ lấy ví dụ): xử lý dữ liệu; phát triển phần mềm; hệ thống doanh nghiệp về nhân sự; lưu trữ và quản lý website; dịch vụ văn phòng và công nghệ thông tin; pháp lý, kế toán, kiểm toán và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp khác, cũng như bất kỳ bên thứ ba nào khác theo yêu cầu của pháp luật.

8. Bảo mật

Chúng tôi coi trọng tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn và đã áp dụng những biện pháp phù hợp về tổ chức và kỹ thuật được xây dựng để bảo vệ những thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng. Các biện pháp chúng tôi sử dụng được xây dựng nhằm đem lại mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

Chúng tôi áp dụng đặc quyền truy cập đối với tài khoản người dùng thông qua các hồ sơ bảo mật quyền truy cập, được thiết lập thông qua hồ sơ việc làm nội bộ, để chỉ những nhóm cần xử lý dữ liệu của bạn mới có quyền truy cập vào tài khoản đó.

9. Các Quyền của bạn

9.1 Các Quyền của bạn ở khu vực EU/EEA:

Theo Luật Bảo vệ Dữ liệu, bạn có những quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

  • Nếu thông tin về bạn không đúng hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu cải chính
  • Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin của mình (mặc dù điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể xem xét bạn trong những cơ hội việc làm sau này)
  • Bạn có thể báo cho chúng tôi biết bạn không còn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin về bạn nữa và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn những thông tin mà chúng tôi có về bạn, hoặc yêu cầu chúng tôi gửi cho người khác thông qua một yêu cầu truy cập chủ thể bằng cách liên hệ với firstpointeurope@diageo.comvà ghi “Subject Access Request (Yêu cầu Truy cập Chủ thể)” trên dòng tiêu đề của email hoặc thư. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể nêu lý do đưa ra các yêu cầu đó và chỉ định chính xác những dữ liệu bạn muốn xem cũng như khoảng thời gian bạn đang đề cập đến.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin về bạn theo cách cho phép máy tính đưa ra quyết định về bạn, ví dụ như tự động hóa, và yêu cầu chúng tôi dừng lại (mặc dù điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể xem xét bạn trong những cơ hội việc làm sau này). Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, lo ngại hoặc khiếu nại nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ: 

Email: globalcareers@diageo.com

Thư tín: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.2 Các quyền ở ngoài khu vực EU/EEA

Các quốc gia khác nhau có cách tiếp cận khác nhau về bảo vệ dữ liệu. Một số quốc gia áp dụng các quyền rất giống với các quyền ở khu vực EU/EEA. Một số quốc gia có chế độ bảo vệ dữ liệu lỏng lẻo hơn hoặc chỉ tồn tại ở cấp địa phương (chẳng hạn như Hoa Kỳ), và một số quốc gia không hề có chế độ bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ tuân thủ chế độ thích hợp trong chừng mực có thể. Bạn nên gửi yêu cầu tới chúng tôi theo địa chỉ globalcareers@diageo.com, hoặc gửi thư qua đường bưu điện theo địa chỉ Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.3 Quyền phản ánh lên Cơ quan quản lý:

Bạn có quyền khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan quản lý thích hợp tại khu vực tài phán phù hợp của bạn; ví dụ như với Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) ở Vương quốc Anh.

10. Thông tin về việc lưu giữ, hủy đăng ký, truy cập và mọi câu hỏi khác

Trong khuôn khổ cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không tìm cách lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ theo quy trình lưu giữ hồ sơ của Diageo cũng như dựa trên các yêu cầu pháp lý và kinh doanh thích hợp.  Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc lưu giữ dữ liệu của bạn để phục vụ mục đích xác nhận phản hồi của chúng tôi với mọi yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu của bạn, cũng như để yêu cầu thông tin cho những vấn đề biện hộ pháp lý.   Quy định này thay đổi tùy thuộc vào khu vực tài phán nơi bạn cư trú, nhưng bạn có thể hỏi về thời gian lưu giữ bằng cách liên hệ dataprivacyteam@diageo.com để biết thêm thông tin.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn trước khi hết thời hạn lưu giữ thích hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn về các vị trí tuyển dụng mới trong Diageo một cách liên tục, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn để cập nhật cho bạn về các cơ hội đó cho đến khi chúng tôi không còn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này nữa. 

11. Tự động ra quyết định

Ở những giai đoạn khác nhau của quy trình tuyển dụng, chúng tôi có thể sẽ sử dụng các phương tiện tự động hóa để chọn ứng viên phù hợp cho một vai trò trong tổ chức. Bằng cách sử dụng công nghệ phần mềm, một ứng viên có thể bị loại khỏi quy trình tuyển dụng đang diễn ra dựa trên một số thông tin chi tiết, đặc điểm hoặc bằng cấp được nêu cụ thể trong mẫu đơn ứng tuyển hoặc CV của họ.  Điều này có thể được thực hiện để đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc theo các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động ra quyết định tự động nào dựa trên bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về nguồn gốc chủng tộc/dân tộc hoặc giới tính.

12. Cookie

Cookie và các công nghệ tương tự

Cookie thường được dùng trên mạng internet, và cũng như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng cookie để giúp thu thập và lưu giữ thông tin về khách truy cập vào các website của chúng tôi.

Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một website. Sau đó, cookie được gửi trở lại website gốc vào mỗi lần truy cập tiếp theo, hoặc đến một website khác nhận ra cookie đó. Các cookie rất hữu ích vì chúng cho phép một website nhận biết thiết bị của người dùng.

Cookie thực hiện nhiều việc khác nhau như: giúp bạn di chuyển hiệu quả giữa các trang, ghi nhớ những tùy chọn ưu tiên của bạn và cải thiện tổng thể trải nghiệm của bạn. Chúng cũng có thể giúp đảm bảo là những quảng cáo mà bạn thấy trên mạng sẽ phù hợp hơn với bạn và các mối quan tâm của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách Diageo có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, vui lòng xem phần giải thích Thông cáo về Cookie và Quyền riêng tư cũng như Điều kiện Sử dụng của Diageo.

13. Thông tin chung

Đôi khi, trang của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ website của các mạng đối tác cũng như các công ty chi nhánh.  Nếu bạn truy cập một liên kết đến bất kỳ website nào trong số đó, xin lưu ý rằng các website này có chính sách quyền riêng tư riêng và chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này.  Vui lòng xem các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các website như vậy.

Theo yêu cầu, PCN này sẽ được bổ sung thêm bằng các yêu cầu pháp lý khác tại các khu vực tài phán nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. Không một nội dung nào trong PCN này hoặc nội dung nào khác sẽ tạo ra hay bổ sung bất kỳ quyền hoặc yêu sách nào (dù là hợp pháp, hợp tình hợp lý hay gì khác) mà bất kỳ cá nhân hay chủ thể nào có thể có theo luật hoặc chống lại công ty hay bất kỳ bên thứ ba nào, hay bất kỳ thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, nhân viên, đại lý, hay đại diện tương ứng nào của họ (gọi chung là "Tập đoàn Diageo"). Tương tự, sự tồn tại của PCN này hay việc áp dụng PCN sẽ không áp đặt hay thêm vào bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với Tập đoàn Diageo mà theo luật là lẽ ra Tập đoàn không có.