;

Diageo Şirketler Grubu'na Katılacak Adaylar için Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’ne giriş ve değişiklikler

İşbu Aydınlatma Metni ve her türlü açık rıza metni içinde geçen 'bizim', 'bizi/bize/bizde/bizden/bizce', 'biz' veya 'şirket' sözcükleriyle Diageo PLC, Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. ve Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. küresel bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine atıfta bulunulmuş sayılır.

Kişisel gizliliğinizi korumayı amaçlıyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla, adaylardan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizden topladığımız veya başvurunuz nedeniyle işlenen her türlü kişisel veriye ilişkin esasları açıklamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni muhtelif zamanlarda güncellememiz gerekebilir ve Aydınlatma Metni’nde yapılacak her türlü değişiklik bu sayfada görüntülenecektir. Dolayısıyla, en güncel versiyonunu okumanızı sağlamak amacıyla Kariyer Sitesi'ni düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz. İşbu Aydınlatma Metni en son 01 Şubat 2022 tarihinde güncellenmiştir.

2. Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi

2.1 Açık Rıza

Kanun madde 5/1 ve 6/2 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak Diageo, hassas kişisel verileriniz (aynı zamanda özel nitelikli kişisel veri kategorisi olarak da bilinir) dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde işleyebilecek, toplayabilecek, kullanabilecek ve paylaşabilecektir.

Örneğin, Şirket’teki bazı pozisyonların yurt dışına bağlı olması sebebiyle bu pozisyonlarda uygunluk kontrolü yapılabilmesi ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışında bulunan topluluk şirketlerimizle paylaşılması, sağlık bilgilerinizin işlenmesi.

2.2 Kişisel verileri işlemenin diğer hukuki dayanakları

Kişisel verilerinizi rızanızın dışındaki gerekçelerle de işleyebilmekteyiz. Bu kapsamda;

 • Kanun madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması (Örneğin, iş sözleşmesinin kurulması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.),
 • Kanun madde 5/2(e) uyarınca, Şirket’in kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması (Örneğin, olası bir uyuşmazlık veya davada Şirket’in kendini savunabilmesi amacıyla kişisel verilerinizi makul sürede saklaması.),
 • Kanun madde 5/2(d) uyarınca, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (Örneğin, çalışan adaylarının diğer internet sitelerinde alenileştirdikleri bilgilerin işlenmesi.),
 • Kanun madde 5/2(f) uyarınca, Şirket’in meşru menfaati için gerekli olması (Örneğin, iş başvurularını ve adayların işe uygunluğunu değerlendirmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi, testler yapılması.),
 • Kanun madde 6/3 uyarınca, Şirket’in özel nitelikli kişisel verileri kanunlarda öngörülmesi sebebiyle işlemesi (Örneğin, ceza mahkumiyeti bilgisinin işe alım değerlendirmesinde işlenmesi.)

Bununla birlikte, sadece bahse konu hedefe ulaşmak ve gereken kişisel verilerin toplanmasını sağlamak için makul her türlü önlemi almaktayız. Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde öngörülmeyen başka herhangi bir amaç için kullanmayacağız.

Bakınız bölüm 9 – Haklarınız ve bölüm 10 – Veri saklama, abonelikten ayrılma, erişimle ilgili bilgiler ve diğer sorular.

3. Kişisel veri ifadesiyle ne kastediyoruz?

Kişisel veri genel olarak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İş Başvurusu Yapanlar için Diageo Web Sitesi ("Kariyer Sitesi") bağlamında, bahse konu bilgiler arasında örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, geçmiş eğitim ve iş hayatı bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, fotoğrafınız ve toplantı kaydınız, ailenize dair bilgiler, işe başvurma nedeniniz, maaş beklentiniz, son işinizden ayrılma nedeniniz, adaptasyon süreciniz, güçlü ve zayıf yönleriniz dahil mülakatlarda ve başvuru formlarında elde ettiğimiz bilgileriniz, referans bilgileriniz, vize durumunuz, hobi ve ilgi alanlarınız, askerlik durumunuz, ehliyet bilgileriniz, dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz, sabıka durumu dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, engellilik durumu, sağlık raporu dahil sağlık bilgileriniz, ırk ve etnik köken bilgileriniz bulunabilir.

4. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi

Diageo, aday başvuru sürecini tamamlamak amacıyla, Kariyer Sitesi'ne sunduğunuz haliyle profilinizden veya özgeçmişinizden, mülakatlardan, telefon görüşmelerinden, e-posta görüşmelerinden, formlardan ve diğer fiziki ve elektronik kanallardan yararlanarak sizinle ilgili kişisel bilgileri otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplayabilir.

Kişisel verileriniz, bölüm 6 (Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için kullanabiliriz?) içinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Ayrıca, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda da (diğerlerinin yanı sıra) işlenebilecektir:

 • siz ve şirketimiz arasında potansiyel iş sözleşmesi düzenlemek,
 • potansiyel işe alım öncesi portal veya Workday gibi şirket içi teknoloji destek sistemlerimizde çalışan profilinizi oluşturmak,
 • işe alım ve aday değerlendirme süreçlerini yürütmek,
 • eski hükümlü ve engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • varsa engellilik durumunu belirlemek,
 • sağlık poliçelerini oluşturmak,
 • iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek,
 • kanuni zorunluluklara uymak,
 • hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
5. Hassas (aynı zamanda özel nitelikli kategori olarak da bilinir) kişisel veriler

Hassas kişisel veri, kimliği belirlenebilir bir kişinin aşağıdaki özelliklerine ilişkin bilgilerdir:

 • ırksal veya etnik köken;
 • siyasi görüşler;
 • felsefi inançlar;
 • din, mezhep veya diğer inançlar;
 • kılık ve kıyafet;
 • dernek, vakıf veya sendika üyeliği;
 • sağlık;
 • cinsel hayat;
 • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler;
 • genetik veriler veya biyometrik veriler.

Çoğunlukla, yasaların izin verdiği durumlar ya da yürürlükteki yasalara uymak amacıyla zorunlu olan haller dışında, işe alım sürecimiz çerçevesinde hassas kişisel verilerinizi vermenizi şart koşmayız. Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi veya kanunlarda öngörülen haller dışında hassas verileriniz açık rızanıza tabi olarak işlenebilecektir.

Örneğin eşitlik ve fırsatlara erişimi teşvik etmemize olanak tanımak amacıyla, ırkınız/etnik kökeniniz ve cinsel yöneliminizle ilgili bilgileri açık rızanız ile tarafımıza paylaşabilirsiniz. İşe alım sürecinde, gönüllülük ve rıza esasına dayalı olarak, başka hassas kişisel veriler verebilirsiniz.  

Başvuru sürecinde açık rızaya tabi herhangi bir hassas kişisel veri vermeniz veya vermemeniz, işe alım kararımızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Başvuru sürecinde cinsiyetiniz veya ırkınız/etnik kökeninizle ilgili bilgileri gönüllü olarak verdiğiniz durumlarda, bu bilgiler sadece fırsat eşitliğini takip etmek, şirket içi raporlama yapmak amaçları doğrultusunda ve anonim olarak kullanılacaktır.

6. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için kullanabiliriz?

İş başvurusu süreciyle kişisel verilerinizi topladıktan sonra aşağıda belirtilen amaçlarla kullanabilir ve/veya paylaşabiliriz.

6.1 İşe Alım Fırsatları - Kişisel verilerinizi, Diageo bünyesindeki işe alım fırsatlarını dahilinde sizi değerlendirmek amacıyla kullanabiliriz.

"Job Search Agent" (İş Arama Ajanı) aracımızı etkinleştirdiyseniz ya da başka bir şekilde bizden bunu yapmamızı talep ettiyseniz, uygun olabileceğinizi ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer pozisyonlar için de değerlendirebiliriz. (Bkz. bölüm 10 – Veri saklama, abonelikten ayrılma, erişimle ilgili bilgiler ve diğer sorular).

6.2 Bilgilendirme Amaçlı İletişim – Rıza göstermeniz halinde kişisel verilerinizi, şirketimiz, şirket birimlerimiz, pozisyonlarımız, markalarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere Diageo'daki haberler, bilgiler ve fırsatlar hakkında iletişim kurmak için kullanabiliriz. 

(bkz. bölüm 10 – Veri saklama, abonelikten ayrılma, erişimle ilgili bilgiler ve diğer sorular).

6.3 Analiz - Potansiyel çalışanlarımız arasındaki trendleri değerlendirmek veya web sitelerimizdeki trafik miktarını değerlendirmek amacıyla bilgilerinizi şirket içi işe alım ve pazarlama analizi için kullanabiliriz. Başvuru sürecinde hassas kişisel verilerinizi (örneğin cinsiyetiniz veya ırkınız/etnik kökeniniz) gönüllü olarak açıkladığınız durumlarda, bahse konu bilgileri şirket içi analiz raporlaması için, çeşitliliği izlemek ve geliştirmek, işe alım süreçlerimizde potansiyel önyargıları azaltmak amacıyla, birleştirilmiş veri şeklinde kullanabiliriz. İşe alımda veya işe alım sürecinin verimliliğini değerlendirmede şirketimize yardımcı olan üçüncü taraflar dahil olmak üzere, ilgili bilgilerinizi şirketimiz adına hareket eden belirli üçüncü taraf ajanslara da paylaşabiliriz.  Bunun yanında, şirketin meşru ticari çıkarlarını ve performansını desteklemek ve genel anlamda çalışanlara sunulan hizmeti iyileştirmek amacıyla kişisel verilerinizle yapılan analizleri veya karşılaştırmalı değerlendirme faaliyetlerini birleştirilmiş şekilde veya istatistiksel düzeyde kullanabiliriz. Kişisel veri kapsamına girmeyen verileri hizmet tedarikçilerimiz ve reklamcılarımız dahil üçüncü taraflarla birleştirilmiş ve anonim veri şeklinde paylaşabiliriz.

6.4 Satış veya Birleşme - Diageo Plc'nin herhangi bir bölümünde satış, birleşme, satın alma, konsolidasyon, kontrol değişikliği, önemli aktiflerin devri, finansman, yeniden yapılanma veya tasfiye vb. gerçekleşmesi durumunda, bizimle paylaştığınız kişisel bilgiler dahil olmak üzere bizimle aranızdaki ilişkiyle ilgili bilgileri üçüncü taraflara aktarabiliriz.

6.5 Hukuki amaçlar – Yasaların veya hukuki düzenlemelerin öngörmesi veyahut şart koşması halinde ya da düzenleyici kuruluşların yaptırımlarından korunmak, hata, ihmal, sözleşme ihlali, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer düzenlemelere aykırı olabilecek veya zarara uğratabilecek eylemleri tespit etmek, şirketimizi ve/veya diğer üçüncü tarafları bunlar karşısında korumak veya savunmak, denetim ve güvenlik gerekliliklerimize uymak, denetlemek, kurumsal politikalar, prosedürler, hukuki ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklere uyup uymadığımızı denetlemek için gerekli durumunda, kişisel verilerinizi toplayabilir, kullanabilir ve/veya açıklayabiliriz.

6.6 Verilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışına transfer edilmesi – Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen kullanım amaçları için gereken şekilde dünyanın herhangi bir yerindeki diğer Diageo kuruluşlarına aktarabiliriz. Özellikle belirtmek gerekirse sizden topladığımız veriler Türkiye, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika’daki paylaşılan hizmet merkezlerinde bulunan Diageo Grubu üyeleri dahil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışındaki bir noktaya aktarılabilir ve bu noktada depolanabilir.

Verileriniz, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz veya üçüncü taraf ajanslarımızdan biri için çalışan ve AEA dışında faaliyet gösteren bir yetkili kişiler tarafından da işlenebilir.

Örneğin Türkiye’deki bir iş için Birleşik Krallık’a başvuru yaptıysanız ilgili bilgileri Türkiye’deki yerel İK ekibimize aktarmamız gerekebilecektir. Kişisel verilerinizin güvenle işbu Aydınlatma Metni ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca işlenmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacağımızı teyit etmekle birlikte, verileri aktaracağımız ülkeler eşdeğer düzeyde veri koruma standartları uygulamayabilir.

Aldığımız önlemlerin arasında kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla tedarikçilerimiz ve / veya kişisel verilerinizi alan taraflarla sözleşmeler düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak bulunmaktadır. 

7. Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir. Yukarıda açıklanan faaliyetler için gereken aktarımların yanında, başvurunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, psikometri testi, kişisel gelişim değerlendirmeleri, video mülakatlar gibi iş veya işlemleri yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi ilgili topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz (iştiraklerimiz ve bağlantılı alt yüklenicilerimiz buna dahildir) ile paylaşabiliriz.

Bunların yanında, yazılım geliştirme; şirketin İK sistemi faaliyetlerini yürütme; web sitesi barındırma ve yönetme; bilgi teknolojileri ve ofis hizmetleri; yasaların şart koştuğu hallerde hukuk işleri, muhasebe, denetim ve diğer profesyonel hizmet amaçları için de kişisel verileri paylaşmamız gerekebilir.

8. Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliğini ciddiye alıyoruz. Topladığımız ve işlediğimiz bilgileri korumak üzere tasarlanan, uygun teknik ve idari önlemleri uygulamaya koyduk. Aldığımız önlemler, kişisel verilerinizin işlenme amacına ve olası risklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kişisel verilerinizi sadece işlemesi gereken ekiplerin erişebilmesi için, erişim güvenliği profillerinden yararlanarak kullanıcı hesapları üzerinde özel erişim prosedürü uyguluyoruz.

9. Haklarınız

9.1 Haklarınız (AB/AEA içinde):

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Sizinle ilgili bilgiler yanlış veya eksikse düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 • Bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz (ancak bu durumda gelecekteki iş fırsatları için sizi değerlendiremeyiz)
 • Sizinle ilgili bilgileri kullanmamızı artık kabul etmediğinizi bize söyleyebilir ve bizden buna son vermemizi isteyebilirsiniz,
 • kvkk@diageo.comadresine konu satırında “Subject Access Request” (“İlgili Kişinin Erişim Talebi”) ifadesini içeren bir e-posta veya mektupla ilgili kişi erişim talebinde bulunarak sizinle ilgili elimizdeki bilgileri size veya başka birine göndermemizi isteyebilirsiniz. Talebinizin arkasındaki gerekçeleri açıklamanız ve tam olarak hangi verileri görmek istediğinizi ve talep ettiğiniz zaman aralığını belirtmeniz yararlı olacaktır.

Sizinle ilgili bilgileri bilgisayarların sizinle ilgili kararlar almasına (örn. otomasyon) izin verecek şekilde kullanmamamızı ve buna bir son vermemizi isteyebilirsiniz. Gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz, kaygınız veya şikayetiniz varsa lütfen aşağıdaki veri sorumlusu adreslerinden bizimle iletişim kurun: 

E-posta: kvkk@diageo.com 

Posta: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.2 AB-AEA dışındaki kişilerin hakları

Verilerin korunması konusunda farklı ülkelerin farklı yaklaşımları vardır. Bazı ülkeler AB/AEA tarafından sağlanan haklara çok benzer haklar sunmaktadır. Bazı ülkelerde daha hafif yaptırımlı veya yerel düzeyde uygulanan (örneğin Amerika Birleşik Devletleri) veri koruma sistemi bulunmaktadır ve bazı ülkelerde hiçbir veri koruma sistemi bulunmamaktadır.

Şirketimiz ilgili sisteme mümkün olduğunca uyacaktır. Bize yönelik taleplerinizi e-postayla globalcareers@diageo.com adresine, dilekçeyle talepte bulunacaksanız Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS veri sorumlusu adresine göndermenizi tavsiye ederiz.

9.3. Türkiye’deki kişilerin hakları

Kişisel verileri işlenen çalışan adayları, aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kvkk@diageo.com adresine veya Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 River Plaza K:25-29 34394 Şişli İstanbul veri sorumlusu adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

9.4 Bir Düzenleyici Makama başvurma hakkı:

Kişisel verilerinizi işleme şeklimiz konusunda bulunduğunuz yargı çevresindeki ilgili düzenleyici makama şikayette bulunma hakkınız vardır; örneğin, Birleşik Krallık’ta bu makam Information Commissioners Office (ICO), Türkiye’de bu makam Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

10. Veri saklama, abonelikten ayrılma, erişimle ilgili bilgiler ve diğer sorular

Gizliliğinizi koruma taahhüdümüz doğrultusunda, kişisel verilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamak istemiyoruz.

Kişisel verileriniz Diageo'nun kayıt saklama protokolleri uyarınca ve ilgili yasal ve ticari gereklilikler esas alınarak saklanacaktır.  Kişisel verileriniz, Şirket’in haklarının tesisi ve temini için makul sürelerde saklanabilecektir. Bu durum, hangi yargı çevresinde olduğunuza bağlı olarak değişebilmekle birlikte ne kadar süre boyunca sakladığımızı ilişkin daha fazla bilgi edinmek isterseniz kvkk@diageo.com adresinden bizimle iletişim kurarak sorabilirsiniz.

11. Otomatik karar verme

İşe alım sürecinin farklı aşamalarında, şirketimizin bünyesindeki bir rol için uygun adayı seçmek amacıyla otomatik araçları kullanabiliriz. Yazılım teknolojisini kullanmak suretiyle, başvuru formunda veya özgeçmişinizde sunduğunuz bazı bilgileri işleyebiliriz.

Irk/etnik kökenle veya toplumsal cinsiyetle ilgili bilgiler dahil bize temin ettiğiniz herhangi bir hassas kişisel veriye dayanarak otomatik karar alma işlemi gerçekleştirmeyeceğiz.

12. Çerezler

Çerezler ve benzeri teknolojiler

Çerezler internette yaygın kullanılmaktadır ve başka birçok web sitesi gibi biz de web sitemizi ziyaret eden kişiler hakkında bilgi toplamamıza ve saklamamıza yardım etmesi için çerezleri kullanmaktayız.

Çerezler, az miktarda bilgi içeren ve bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilen metin dosyalarıdır. Çerezler devamında daha sonraki her ziyarette kendisini oluşturan web sitesine veya ilgili çerezi tanıyan başka bir web sitesine geri gönderilir. Çerezler kullanışlıdır çünkü bir web sitesinin bir kullanıcının cihazını tanımasına olanak tanır.

Çerezler, sayfalar arasında kolayca gezinmenize olanak tanımak, tercihlerinizi hatırlamak gibi çok sayıda farklı iş görür ve genelde kullanıcı deneyiminizi iyileştirir. Aynı zamanda internette gördüğünüz reklamların size ve ilgi alanlarınıza daha uygun olmasını sağlamaya da yardımcı olur.

Diageo'nun kişisel verilerinizi bu amaçlar doğrultusunda nasıl kullandığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://policies.diageohorizon.com/ adresinden Diageo Gizlilik Çerezi Bildirimi ve Kullanım Koşulları açıklamasına bakınız.

13. Genel

Sitemiz muhtelif zamanlarda iş ortağı ağlarından ve iştiraklerimizin web sitelerinden linkler linkler içerebilir.  Bu web sitelerinin herhangi birine ait linki takip ederseniz bu web sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikalarının olduğunu ve bu politikalar nedeniyle şirketimizin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğini lütfen dikkate alınız.  Bu web sitelerine herhangi bir kişisel veri temin etmeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.

Gerekmesi halinde, işbu Aydınlatma Metni iş yaptığımız yargı çevrelerinde ilave yasal zorunluluklarla tamamlanacaktır. İşbu Aydınlatma Metni’ndeki veya başka herhangi bir belgedeki hususlar; herhangi bir kişinin şirket veya herhangi bir üçüncü tarafın [bunların ilgili direktörleri, yetkilileri, çalışanları, vekilleri veya temsilcileri (hep birlikte “Diageo Grubu” şeklinde anılacaktır)] karşısında hukuken veya başka herhangi bir yoldan sahip olabileceği herhangi bir hak veya hak talebi (hukuki, adli veya başka türlü) doğurmayacaktır. İşbu Aydınlatma Metni’nin varlığı ve uygulanması, Diageo Grubu’nun mevcut yasalar kapsamında halihazırda üstlenmediği herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü Diageo Grubu’na yüklemeyecek veya böyle ilave bir sorumluluk veya yükümlülük getirmeyecektir.