ประกาศว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้สำหรับผู้สมัครเข้าทำงานในกลุ่มบริษัทของ Diageo

1. บทนำและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในประกาศว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้ฉบับนี้ (PCN)

ให้ถือว่าการอ้างอิงถึงคำว่า 'ของเรา' 'เรา' หรือ 'บริษัท' ทุกคำที่ปรากฏในประกาศนโยบายฉบับนี้ ('ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล' หรือ Privacy and Cookie Notice - PCN) และในการแจ้งความยินยอมใด ๆ เป็นการอ้างอิงถึง บมจ. Diageo รวมถึงสาขาทั่วโลก บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมของ บมจ. Diageo

เรามุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ PCN นี้อธิบายถึงสิ่งที่เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่คุณให้เราไว้หรือที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำขอของคุณ

เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุง PCN เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อ PCN นี้จะปรากฏบนหน้านี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ตำแหน่งงาน (Career Site) เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่าน PCN ฉบับล่าสุดแล้ว PCN นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564

2. การยินยอมของคุณต่อ PCN นี้

2.1 ความยินยอม

การที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับ PCN ของเราและยอมรับอย่างชัดเจนว่า Diageo สามารถประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ใน PCN นี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ (หรือที่เรียกว่าประเภทพิเศษ)

2.2 พื้นฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผล

คุณควรทราบว่าเราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความยินยอม ตัวอย่างเช่นเราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย หรือเราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อาทิ เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถสรรหาบุคลากรให้กับธุรกิจของเราได้) อย่างไรก็ดี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน PCN นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของ PCN นี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลของคุณกับเรา หรือคุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ยินยอมข้างต้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติของคุณสำหรับการเข้าทำงานที่ Diageo โปรดติดต่อ globalcareers@diageo.com หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดดูส่วนที่ 9 – สิทธิของคุณและส่วนที่ 10 – ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษา การบอกเลิกการสมัครสมาชิก การเข้าถึง และคำถามเพิ่มเติมใด ๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนิยามกว้าง ๆ ได้ว่าหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกระบุตัวตนแล้วหรือที่สามารถระบุตัวตนได้ ในบริบทของเว็บไซต์ของ Diageo สำหรับผู้สมัครเข้าทำงาน (“เว็บไซต์ตำแหน่งงาน” หรือ "Career Site") ข้อมูลดังกล่าวอาจหมายรวมถึง ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของคุณ

4. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากโปรไฟล์หรือประวัติย่อของคุณตามที่คุณได้ส่งไปยังเว็บไซต์ตำแหน่งงาน เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเข้าทำงานของคุณเสร็จสมบูรณ์

การที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6 (วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) รวมถึง

  • การที่เราอาจทำสัญญาจ้างงานกับคุณ
  • การตั้งค่าโปรไฟล์พนักงานของคุณในระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีภายในของเรา อาทิ พอร์ทัลก่อนจ้างงาน หรือระบบ Workday และ/หรือ
  • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย (ไม่จำกัดเพียงนี้)
5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หรือที่เรียกว่าประเภทพิเศษ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนคือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ดังนี้

(ก) ต้นกำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
(ข) ความเห็นทางการเมือง
(ค) ความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา
(ง) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
(จ) สุขภาพ
(ฉ) การใช้ชีวิตทางเพศและเพศวิถี
(ช) ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งประมวลผลเพื่อระบุตัวตนของบุคคลโดยเฉพาะ

โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะไม่ขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต หรือในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ (หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาต) เราอาจต้องเก็บรวบรวม หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางรายการตามความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลที่จะเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการสรรหาบุคลากร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์และเพศของคุณ เพื่อให้เราสามารถกำกับดูแลและส่งเสริมความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึงงาน คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามความสมัครใจ  

การที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนระหว่างกระบวนการสมัครงานจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานของเราแต่อย่างใด ในกรณีที่คุณสมัครใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศหรือต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ของคุณกับเราระหว่างขั้นตอนการสมัครเข้าทำงาน ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกนำไปใช้แบบโดยรวมเท่านั้นสำหรับการรายงานภายในของเราซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลโอกาสที่เท่าเทียมกัน

6. วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านขั้นตอนการสมัครแล้ว เราอาจใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้  ซึ่งจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ 'ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย' หรือ 'ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย'

6.1 โอกาสในการจ้างงาน - เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิจารณาโอกาสในการจ้างงานของคุณภายใน Diageo

นอกจากนี้ หากคุณตั้งค่า "ตัวแทนค้นงาน" ของเรา หรือขอให้เราทำเช่นนั้น เราอาจพิจารณาตำแหน่งงานที่เราคิดว่าคุณอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจสนใจ จากใบสมัครของคุณ (โปรดดูส่วนที่ 10 – ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษา การบอกเลิกการสมัครสมาชิก การเข้าถึง และคำถามเพิ่มเติม)

6.2 การสื่อสารข้อมูล – หากคุณยินยอม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลและโอกาสต่าง ๆ ที่ Diageo รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ หน้าที่ บทบาท แบรนด์ และบุคลากรของเรา 

(โปรดดูส่วนที่ 10 – ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษา การบอกเลิกการสมัครสมาชิก การเข้าถึง และคำถามเพิ่มเติม)

6.3 การวิเคราะห์ - เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อการสรรหาบุคลากรภายในและการวิเคราะห์ตลาด อาทิ เพื่อประเมินแนวโน้มของพนักงานที่มีศักยภาพ หรือเพื่อวัดปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้กับเราโดยสมัครใจ (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเพศหรือต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ของคุณ) ระหว่างกระบวนการสมัคร เราอาจใช้ข้อมูลนี้สำหรับการรายงานเชิงวิเคราะห์ภายในของเราในรูปแบบข้อมูลรวมเพื่อเฝ้ากำกับดูแลและพัฒนาความหลากหลายและการลดอคติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจให้ข้อมูลนี้แก่องค์กรจากภายนอกบางองค์กรที่ดำเนินการแทนเรา อาทิ องค์กรที่ช่วยเราสรรหาบุคลากรหรือประเมินประสิทธิภาพของบริการสรรหาบุคลากรของเรา ตามแต่กรณี  นอกจากนี้ เราอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือกิจกรรมวัดประสิทธิภาพของคุณในรูปแบบข้อมูลรวมหรือเชิงสถิติ เพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทและเพื่อปรับปรุงการให้บริการโดยรวมแก่พนักงาน นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น อาทิ ผู้ให้บริการและผู้ลงโฆษณาของเรา ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ

6.4 การขายหรือการโอน - ในกรณีที่มีการขาย การควบรวม การรวมกิจการ การเปลี่ยนการควบคุม การโอนสินทรัพย์จำนวนมาก การสนับสนุนทางการเงิน การปรับโครงสร้าง หรือการชำระบัญชีของ บมจ. Diageo เราอาจโอนถ่ายหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเราแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

6.5 วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย - เราอาจเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อตรวจจับ คุ้มครอง หรือป้องกันเราและ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ จากการดำเนินการตามกฎระเบียบ ความผิดพลาดโดยประมาท การละเมิดสัญญา การโจรกรรม การฉ้อโกง และการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นอันตราย เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบความหลากหลายของเรา และความมุ่งมั่นด้านความเท่าเทียมในโอกาสการทำงานของเรา รวมทั้งเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน ภาระหน้าที่ทางกฎหมายและสัญญาของบริษัท

6.6 การถ่ายโอนข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป – เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ของ Diageo ทุกแห่งในโลก ตามความจำเป็นสำหรับการใช้งานดังที่ระบุไว้ใน PCN นี้ กล่าวคือ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกโอนไปยังและจัดเก็บ ณ สถานที่ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งรวมถึงองค์กรในกลุ่มของเราที่ตั้งอยู่ในศูนย์บริการร่วมของเราในอินเดีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา

นอกจากนี้ ข้อมูลยังอาจได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ทำงานให้กับเรา ซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเรา หรือหน่วยงานของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครตำแหน่งงานในแอฟริกาใต้จากสหราชอาณาจักร เราอาจต้องโอนข้อมูลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราในแอฟริกาใต้ ประเทศที่เราถ่ายโอนข้อมูลไปอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่าแม้ว่าเรายืนยันว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการบริหารจัดการอย่างปลอดภัย และเป็นไปตาม PCN นี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงข้อตกลงที่เรามีอยู่แล้วกับผู้ให้บริการของเราและ/หรือผู้อื่นที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากการเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการและผู้รับเหมาช่วงของเรา ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือและผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในนามของเรา อาทิ การทดสอบทางจิตวิทยา การประเมินการพัฒนาส่วนบุคคล การสัมภาษณ์ทางวิดีโอ หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเราด้านกระบวนการสรรหาบุคลากร

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (โดยวิธีการให้ตัวอย่างข้อมูลเท่านั้น) การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบทรัพยากรบุคคลองค์กร การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสำนักงานกฎหมาย บัญชี การตรวจสอบ และผู้ให้บริการวิชาชีพอื่น ๆ รวมถึงบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8. การรักษาความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการด้านองค์กรที่เหมาะสมที่ออกแบบขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ มาตรการที่เราใช้เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราจำกัดสิทธิการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ผ่านโปรไฟล์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง ซึ่งสร้างขึ้นผ่านโปรไฟล์งานภายใน ดังนั้น จะมีเฉพาะทีมงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

9. สิทธิของคุณ

9.1 สิทธิของคุณในสหภาพยุโรป (EU)/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA):

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • หากข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูล
  • คุณมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลของคุณ (แต่จะหมายความว่าเราจะไม่สามารถพิจารณาตัวคุณสำหรับโอกาสการจ้างงานโดยเราในอนาคต)
  • คุณยังมีสิทธิ์แจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ตกลงที่จะให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณอีกต่อไป และขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลดังกล่าว
  • คุณมีสิทธิ์ขอให้เราส่งข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น โดยสามารถส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลมายังอีเมล firstpointeurope@diageo.com โดยระบุหัวข้ออีเมลหรือจดหมายว่า "คำขอเข้าถึงข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูล" (Subject Access Request) ในกรณีดังกล่าว การระบุเหตุผลสำหรับคำขอและระบุข้อมูลที่คุณต้องการดูและช่วงเวลาที่คุณกำลังอ้างถึงจะเป็นประโยชน์มาก

คุณสามารถขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะที่ทำให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณ อาทิ ระบบอัตโนมัติ และขอให้เราหยุด (ทั้งนี้จะหมายความว่าเราจะไม่สามารถพิจารณาตัวคุณสำหรับโอกาสในการจ้างงานในอนาคต) หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใด ๆ โปรดติดต่อ: 

อีเมล: globalcareers@diageo.com

ไปรษณีย์Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.2 สิทธินอกสหภาพยุโรป (EU)/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

แต่ละประเทศมีวิธีการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน บางประเทศกำหนดสิทธิดังกล่าวใกล้เคียงกับสิทธิใน EU/EEA บางประเทศมีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดน้อยกว่า หรือมีอยู่ในระดับท้องถิ่น (อาทิ ในสหรัฐอเมริกา) และบางประเทศไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลเลย เราจะปฏิบัติตามระบบการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะทำได้ เราแนะนำให้คุณส่งคำขอไปยังอีเมล globalcareers@diageo.com หรือเขียนจดหมายไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.3 สิทธิการร้องเรียนต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแล:

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจของหน่วยงานดังกล่าวของคุณ ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (Information Commissioners Office - ICO)

10. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การบอกเลิกการสมัครสมาชิก การเข้าถึง และคำถามอื่น ๆ

เนื่องจากเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจะไม่พยายามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลของ Diageo และตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เรามีผลประโยชน์โดยชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันการตอบสนองของเราต่อคำขอใด ๆ ในการเข้าถึงหรือลบข้อมูลของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ตามคำขอของผู้ที่จะใช้ข้อมูลเพื่อแก้ต่างในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย   ทั้งนี้ ระยะเวลาจะแตกต่างกันตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ แต่คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลได้ที่ dataprivacyteam@diageo.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยก่อนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี หากคุณได้ขอให้เราแจ้งข่าวแก่คุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ใน Diageo อย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสดังกล่าว จนกว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป 

11. การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการสรรหาบุคลากร เราอาจใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งในองค์กรของเรา โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ผู้สมัครอาจถูกยกเลิกการเลือกจากกระบวนการสรรหาบุคลากรที่กำลังดำเนินอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดข้อมูลจำเพาะหรือคุณสมบัติบางอย่างที่เขาได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครงานหรือประวัติย่อของเขา  ซึ่งอาจเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราจะไม่ดำเนินการตัดสินใจใด ๆ โดยอัตโนมัติบนพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์หรือเพศของคุณ

12. คุกกี้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

โดยทั่วไปแล้วคุกกี้จะใช้งานบนอินเทอร์เน็ต และเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เราใช้คุกกี้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งจะดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป หรือส่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่รู้จักคุกกี้นั้น คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้

คุกกี้ทำหลายหน้าที่ เช่น ช่วยให้คุณดูหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณชื่นชอบ และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณโดยทั่วไป คุกกี้ยังช่วยให้โฆษณาที่คุณเห็นออนไลน์เกี่ยวข้องกับคุณและตรงตามความสนใจของคุณมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Diageo อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดอ่านประกาศเรื่องคุกกี้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Diageo และคำอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานได้ท

13. ทั่วไป

บางครั้ง เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรและบริษัทในเครือ  หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อนโยบายเหล่านี้  โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

หากต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอื่น PCN นี้จะได้รับการผนวกกับข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมในเขตอำนาจที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ไม่มีสิ่งใดใน PCN นี้หรือสิ่งอื่นใดที่จะสร้างหรือเพิ่มสิทธิ์หรือข้อร้องเรียน (ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ตามความเท่าเทียม หรือด้วยเหตุอื่น) ที่ปัจเจกบุคคลหรือบุคคลอาจมีตามกฎหมายหรือต่อบริษัท หรือบุคคลที่สาม หรือผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท (รวมเรียกว่า "Diageo Group") และไม่มีสิ่งใดใน PCN นี้หรือการบังคับใช้ PCN นี้ ที่จะก่อให้เกิดหรือเพิ่มภาระหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ต่อ Diageo Group ที่ Diageo Group ไม่ได้มีอยู่แล้วตามกฎหมาย