;

Informacja dotycząca polityki prywatności i plików cookie dla kandydatów i kandydatek do pracy w Grupie Diageo

1. Wprowadzenie i zmiany do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie (PCN)

Wszelkie odniesienia takie jak „nasz”, „nas”, „my” lub „firma” w niniejszej polityce („PCN”) oraz w jakimkolwiek dokumencie dotyczącym wyrażenia zgody odnoszą się do Diageo PLC oraz jej globalnych spółek zależnych, stowarzyszonych i powiązanych.

Naszym celem jest ochrona Państwa prywatności. Niniejsza polityka PCN wyjaśnia, co możemy zrobić ze wszelkimi Państwa danymi osobowymi, które gromadzimy, które są nam przez Państwa przekazywane lub które zostały utworzone w związku z Państwa aplikacją.

Może zaistnieć konieczność okresowej aktualizacji niniejszej polityki PCN. Wszelkie zmiany w polityce zostaną opublikowane na tej stronie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie strony karier, aby być na bieżąco z najnowszą wersją polityki PCN. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki miała miejsce 1 listopada 2021 roku.

2. Państwa zgoda na niniejszą politykę PCN

2.1 Zgoda

Podając swoje dane osobowe, potwierdzają Państwo akceptację naszej polityki PCN i wyrażają zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Diageo Państwa danych osobowych, w tym danych wrażliwych (zwanych także danymi z kategorii szczególnych) w sposób opisany w niniejszej polityce PCN.

2.2 Inne podstawy prawne przetwarzania danych

Należy mieć na uwadze, że możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o podstawy inne niż zgoda. Na przykład przetwarzanie danych osobowych może być wymuszone koniecznością spełnienia obowiązku prawnego. Możemy być również zmuszeni do przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy istnieje uzasadniony cel biznesowy (np. zapewnienie możliwości rekrutacji pracowników do naszej firmy). Podejmiemy jednak wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że gromadzimy tylko dane osobowe niezbędne do osiągnięcia tego celu i nie będziemy ich wykorzystywać do żadnych innych celów nieprzewidzianych w niniejszej polityce PCN.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na jakąkolwiek część niniejszej polityki PCN, mogą Państwo zrezygnować z podania nam swoich danych lub w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę, z zastrzeżeniem, że może to wpłynąć na możliwość rozważenia Państwa kandydatury do pracy w Diageo. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem globalcareers@diageo.com. Patrz punkt 9 – Prawa użytkownika i punkt 10 – Informacje na temat przechowywania danych, anulowania subskrypcji, dostępu i uzyskania dalszych informacji.

3. Co rozumiemy przez dane osobowe?

Dane osobowe są szeroko rozumiane jako wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. W kontekście strony Diageo dla kandydatów i kandydatek („strony karier”) takie informacje mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wykształcenie i historię zatrudnienia.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydata lub kandydatki

W celu ukończenia procesu aplikacji, Diageo gromadzi dane osobowe kandydata lub kandydatki na podstawie profilu lub CV przesłanych za pośrednictwem strony karier.

Podając nam jakiekolwiek dane osobowe, potwierdzają Państwo, że wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie takich informacji w celach opisanych w punkcie 6 (Jak możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe), w tym:

  • w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę,
  • w celu ewentualnego założenia profilu pracownika w naszych wewnętrznych systemach wsparcia technologicznego, na przykład na portalu przeznaczonym dla osób rozpoczynających pracę lub w systemie Workday; i/lub
  • w celu realizacji zobowiązania prawnego (między innymi).
5. Wrażliwe dane osobowe (inaczej kategorie szczególne)

Wrażliwe dane osobowe to informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej na temat jej:

(a) pochodzenia rasowego lub etnicznego;
(b) poglądów politycznych;
(c) przekonań religijnych lub światopoglądowych;
(d) przynależności do związków zawodowych;
(e) stanu zdrowia;
(f) seksualności lub orientacji seksualnej;
G) danych genetycznych lub biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby.

W większości przypadków NIE wymagamy od Państwa podawania wrażliwych danych osobowych w ramach naszego procesu rekrutacji, o ile nie jest to wymagane prawnie lub konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

W pewnych okolicznościach (pod warunkiem, że jest to prawnie dozwolone), możemy jednak być zmuszeni do gromadzenia takich danych lub zwrócenia się z prośbą o podanie pewnych wrażliwych danych osobowych na zasadzie dobrowolnego ujawnienia w uzasadnionych celach związanych z rekrutacją. Mogą to być na przykład informacje o pochodzeniu rasowym/etnicznym i płci, których uzyskanie umożliwi nam monitorowanie i promowanie równości i uczciwego dostępu do szans zawodowych. Podczas procesu rekrutacji mogą Państwo dobrowolnie podać inne wrażliwe dane osobowe.  

Podanie przez Państwa jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych podczas procesu rekrutacji w żaden sposób nie wpłynie na naszą decyzję rekrutacyjną. W przypadku dobrowolnego przekazania nam informacji na temat płci lub pochodzenia rasowego/etnicznego w trakcie procesu aplikowania, przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zbiorczy do celów sprawozdawczości wewnętrznej w celu monitorowania zachowania równych szans zawodowych.

6. Jak możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Po zebraniu danych osobowych kandydata lub kandydatki w procesie składania aplikacji możemy je wykorzystać i/lub ujawnić w jeden lub więcej następujących sposobów.  Wpisują się one w jedną z dwóch kategorii: „Uzasadniony interes” lub „Konieczność zapewnienia zgodności z prawem”:

6.1 Oferty rekrutacyjne – Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu rozważenia możliwości rekrutacji kandydata lub kandydatki do pracy w Diageo.

Ponadto, jeśli skonfigurują Państwo usługę „Agent Wyszukiwania Pracy” lub w inny sposób wyrażą zainteresowanie, możemy również rozważyć Państwa kandydaturę na stanowiska, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa odpowiednie i które mogą Państwa zainteresować. (Patrz punkt 10 – Informacje na temat przechowywania danych, anulowania subskrypcji, dostępu i uzyskania dalszych informacji).

6.2 Komunikacja informacyjna – Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy wykorzystywać dane osobowe do komunikacji informacyjnej, przesyłając wiadomości, informacje i oferty pracy w Diageo, w tym informacje na temat naszej działalności, funkcji, ról, marek i naszych współpracowników. 

(Patrz punkt 10 – Informacje na temat przechowywania danych, anulowania subskrypcji, dostępu i uzyskania dalszych informacji).

6.3 Analiza – Możemy wykorzystywać informacje do wewnętrznej rekrutacji i analizy marketingowej, na przykład do oceny trendów wśród naszych potencjalnych pracowników i pracowniczek lub do pomiaru natężenia ruchu na naszych stronach internetowych. W przypadku dobrowolnego ujawnienia nam wrażliwych danych osobowych (takich jak informacje dotyczące płci lub rasy/pochodzenia etnicznego) w ramach procesu rekrutacji, możemy wykorzystać te informacje do tworzenia wewnętrznych, zbiorczych raportów analitycznych, aby monitorować i promować różnorodność oraz ograniczać potencjalne uprzedzenia w ramach procesu rekrutacji. Możemy również przekazać te informacje wybranym zewnętrznym agencjom działającym w naszym imieniu, na przykład tym, które pomagają nam w rekrutacji lub, w stosownych przypadkach, oceniają skuteczność naszych procedur rekrutacyjnych.  Możemy też wykorzystywać Państwa dane osobowe do analizy lub analizy porównawczej na poziomie zagregowanym lub statystycznym w celu wspierania uzasadnionych interesów biznesowych firmy i jej wydajności oraz w celu poprawy ogólnej oferty usług dla pracowników. Możemy także udostępniać dane nieosobowe innym podmiotom, takim jak nasi usługodawcy i reklamodawcy, w zbiorczej anonimowej formie. Oznacza to, że takie informacje nie będą zawierały Państwa danych osobowych.

6.4 Sprzedaż lub przeniesienie – W przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany kontroli, przekazania znacznych aktywów, finansowania, reorganizacji lub likwidacji jakiejkolwiek części Diageo PLC, możemy przekazać lub scedować na strony trzecie informacje dotyczące naszej relacji z Państwem, w tym dane osobowe przekazane nam przez Państwa.

6.5 Cele prawne – Możemy gromadzić, wykorzystywać i/lub ujawniać Państwa dane osobowe, jeśli jest to dozwolone przez prawo lub prawnie wymagane, lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne w celu wykrycia, ochrony lub obrony nas i/lub innych stron trzecich przed działaniami regulacyjnymi, zaniedbaniami, naruszeniem umowy, kradzieżą, oszustwem i innymi nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami, a także w celu spełnienia naszych obowiązków w zakresie audytu i bezpieczeństwa, audytu naszego programu różnorodności i ambicji równych szans zawodowych oraz audytu zgodności z polityką korporacyjną, procedurami, zobowiązaniami prawnymi i umownymi.

6.6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Diageo na całym świecie, zgodnie z wymogami dotyczącymi zastosowań określonych w niniejszej polityce PCN. W szczególności dane, które od Państwa gromadzimy, mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym przekazywane członkom naszej Grupy zlokalizowanym w naszych centrach usług wspólnych w Indiach, Ameryce Łacińskiej i Afryce oraz przez te podmioty przechowywane.

Mogą je również przetwarzać kontrahenci działający poza EOG, którzy pracują dla nas, dla jednego z naszych dostawców lub dla jednej z naszych agencji zewnętrznych.

Na przykład, jeśli w Wielkiej Brytanii ubiegają się Państwo się o pracę w Republice Południowej Afryki, będziemy musieli przekazać te informacje naszemu lokalnemu zespołowi HR w Republice Południowej Afryki. W krajach, do których przekazujemy dane, może nie obowiązywać równoważny poziom standardów ochrony danych. Zapewniamy tym niemniej, że podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, iż Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką PCN oraz Przepisami o ochronie danych.

Obejmuje to zawieranie stosownych umów z naszymi dostawcami usług i / lub innymi odbiorcami danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa tychże danych. 

7. Ujawnianie danych osobowych

Oprócz ujawnień wymaganych do celów określonych powyżej, okresowo możemy ujawniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne, naszym usługodawcom i podwykonawcom, w tym naszym podmiotom stowarzyszonym i powiązanym podwykonawcom, którzy zostali zatrudnieni do pełnienia funkcji w naszym imieniu, w tym np. do przeprowadzania testów psychometrycznych, ocen rozwoju osobistego, wideo-rozmów rekrutacyjnych lub świadczenia usług na rzecz nas w związku z procesem rekrutacji.

Ponadto może zaistnieć konieczność udostępniania danych w następujących celach (wyłącznie tytułem przykładu): przetwarzanie danych; rozwój oprogramowania; obsługa systemu korporacyjnego HR; hosting i zarządzanie stronami internetowymi; korzystanie z usług informatycznych i biurowych, a także usług prawnych, rachunkowych, audytowych i innych profesjonalnych usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

8. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę gromadzonych i wykorzystywanych przez nas danych. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

Korzystamy z uprzywilejowanego dostępu do kont użytkowników za pośrednictwem profili bezpieczeństwa dostępu, ustalonych na podstawie wewnętrznych profili stanowisk, tak aby dostęp do Państwa danych miały tylko te zespoły, które muszą je przetwarzać.

9. Prawa użytkownika

9.1 Prawa użytkownika na obszarze UE/EOG:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych.

  • Jeśli dane są błędne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać wprowadzenia poprawek;
  • Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem, że uniemożliwi nam to uwzględnienie Państwa osoby w kontekście przyszłych ofert pracy);
  • Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych i zażądać zaprzestania takiego przetwarzania;
  • Mogą Państwo zgłosić prośbę o przesłanie Państwu danych, które posiadamy na Państwa temat lub poprosić nas o przesłanie ich komuś innemu poprzez prośbę o dostęp podmiotowy, kontaktując się z firstpointeurope@diageo.com i wpisując "Subject Access Request" w temacie wiadomości e-mail lub pisma. Byłoby pomocne, gdyby mogli Państwo uzasadnić wnioski i dokładnie określić, w jakie dane chcieliby Państwo uzyskać wgląd oraz jakich okresów czasu dotyczy przedłożony wniosek.

Mogą Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania danych w sposób umożliwiający komputerom podejmowanie decyzji na Państwa temat, np. w kontekście automatyzacji (z zastrzeżeniem, że uniemożliwi nam to uwzględnienie Państwa osoby w kontekście przyszłych ofert pracy). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności, bądź obaw lub skarg, prosimy o kontakt: 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: globalcareers@diageo.com

lub na adres pocztowy: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo PLC, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.2 Prawa poza obszarem UE/EOG

Poszczególne kraje prezentują odmienne podejście do ochrony danych osobowych. W niektórych z nich obowiązują prawa bardzo zbliżone do praw właściwych obszarowi UE/EOG. Niektóre kraje mają mniej rygorystyczne systemy ochrony danych lub systemy obowiązujące na poziomie lokalnym (np. Stany Zjednoczone Ameryki), inne nie mają żadnego systemu ochrony danych. W miarę możliwości będziemy stosować się do adekwatnych przepisów. Zapytania prosimy wysyłać na adres globalcareers@diageo.com lub listownie na adres: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS

9.3 Prawo do przekazania sprawy organowi regulacyjnemu:

Mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, do właściwego organu regulacyjnego w swojej jurysdykcji; na przykład w Wielkiej Brytanii do Biura Komisarzy ds. Informacji (ICO).

10. Informacje na temat przechowywania danych, anulowania subskrypcji, dostępu i uzyskania dalszych informacji.

W ramach naszego zobowiązania do zachowania Państwa prywatności nie staramy się przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne.

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z protokołami przechowywania dokumentacji Diageo i stosownymi wymogami prawnymi oraz biznesowymi.  Mamy uzasadniony interes, aby przechowywać Państwa dane w celu potwierdzenia naszej odpowiedzi na wszelkie prośby o dostęp lub usunięcie Państwa danych oraz w celu uzyskania informacji dla celów obrony prawnej.   Okres przechowywania zależy od danej jurysdykcji. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: dataprivacyteam@diageo.com.

Mogą Państwo zgłosić prośbę o bezpieczne usunięcie Państwa danych osobowych przed upływem adekwatnego okresu przechowywania. Jeśli jednak zgłosili Państwo chęć otrzymywania na bieżąco informacji o nowych stanowiskach w Diageo, będziemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe w celu informowania o takich możliwościach, dopóki nie przestaniemy wykorzystywać Państwa danych osobowych w tym celu. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na różnych etapach procesu rekrutacji możemy korzystać ze zautomatyzowanych środków – z zastosowaniem technologii oprogramowania – w celu wybrania odpowiedniego kandydata lub kandydatki do roli w naszej organizacji; kandydat może zostać wykluczony z trwającego procesu rekrutacji na podstawie niektórych szczegółów, specyfikacji lub kwalifikacji wyszczególnionych w jego formularzu zgłoszeniowym lub CV.  Może to nastąpić w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub w związku z wymogami prawnymi.

Zautomatyzowane decyzje nie będą podejmowane na podstawie żadnych wrażliwych danych osobowych, które od Państwa otrzymamy, takich jak informacje o pochodzeniu rasowym/etnicznym lub płci.

12. Pliki cookie

Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie są powszechnie używane w Internecie i podobnie jak wiele innych witryn internetowych wykorzystujemy je, aby ułatwiać gromadzenie i przechowywanie informacji o użytkownikach naszych witryn.

Pliki cookie są plikami tekstowymi zawierającymi drobne informacje, które są pobierane na Państwa urządzenie, gdy otwierają Państwo witrynę internetową. Przy każdej kolejnej wizycie pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do witryny, z której pochodzą, lub do innej witryny, która rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ dzięki nim witryna rozpoznaje urządzenie użytkownika.

Pliki cookie służą wielu różnym celom, takim jak wydajne nawigowanie między stronami, zapamiętywanie preferencji i ogólna poprawa komfortu użytkowania. Pozwalają też spersonalizować reklamy, by dopasować je do zainteresowań użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Diageo może wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych celach, prosimy zapoznać się z objaśnieniem dotyczącym Polityki prywatności i plików cookie oraz Warunków korzystania z serwisu.

13. Informacje ogólne

Nasza strona internetowa może okresowo zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich i podmiotów stowarzyszonych.  Prosimy pamiętać, że klikając którykolwiek z linków, przechodzą Państwo na inne strony mające własne polityki prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.  Należy zapoznać się z takimi politykami przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych tym stronom internetowym.

Zgodnie z wymogami niniejsza polityka PCN zostanie uzupełniona dodatkowymi wymogami prawnymi w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Żadne z postanowień niniejszej polityki PCN ani żadne inne postanowienia nie tworzą ani nie rozszerzają żadnych praw ani roszczeń (prawnych, słusznych lub innych), które jakakolwiek osoba lub podmiot może mieć na mocy prawa lub w inny sposób wobec firmy lub jakiejkolwiek strony trzeciej lub ich dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów lub przedstawicieli (łącznie „Grupa Diageo”); ani też istnienie niniejszej polityki PCN lub jej stosowanie nie nakłada na Grupę Diageo żadnych obowiązków ani odpowiedzialności, których Grupa Diageo nie posiada na mocy prawa.